เมษายน 2, 2023

ร.ร. บดินทรเดชา-เขมะสิริฯ ประกาศห้ามแต่งไปรเวทมาเรียน มีโทษขั้นเด็ดขาด

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ภาคีนักเรียน KKC และกลุ่มนักเรียนเลว ได้ออกมาประกาศเชิญชวนนักเรียนใส่ชุดไปรเวทไปเรียนในวันที่ 1 ธ.ค. 63 พร้อมกับเผยรายชื่อโรงเรียนทั้งหมด 23 โรงเรียนที่จะร่วมแต่งไปรเวท และในขณะเดียวกัน นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

ยืนยันว่า จะไม่ให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีกฎระเบียบเรื่องการแต่งกายที่ชัดเจนอยู่ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 63 โรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์สิงห์เสนี ก็ได้ออกมาประกาศว่า ตามพ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 มาตรา 5 ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียน

ลักษณะของเครื่องแบบนักเรียน วิธีการแต่ง เงื่อนไขในการแต่ง และการยกเว้นไม่ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน และนักเรียนผู้ใดไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่ได้รับยกเว้นตามวรรคสอง อาจได้รับโทษทางวินัย ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด จึงประกาศให้นักเรียนโรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แต่งเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบปฏิบัติของลูกบดิทร กรณีที่นักเรียนไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนมาเรียนและต้องการเข้าเรียนในชั้นให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้เชิญผู้ปกครองมาร่วมรับทราบปัญหาและดูแลนักเรียนโดยปกครอง

2. พูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่องความสำคัญของเครื่องแบบนักเรียนที่เป็นประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน สามารถจำแนกนักเรียนจากบุคคลภายนอกได้ชัดเจนและเป็นภาพลักษณ์ของนักเรียนในเครือบดินทรเดชา

3.ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านทำความเข้าใจกับนักเรียน การสวมใส่เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นเกียรติและความภูมิใจที่มีมายาวนาน จึงควรธำรงรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีไว้สืบไป ทั้งนี้ให้ครูผู้ปกครองและสมาคมนักเรียนเก่าทุกคนร่วมกันดูแลนักเรียนในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ให้ปฏิบัติตนตามปรัชญา ลูกบดิทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 63 โดย นายวิสิทฑิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้ออกมาประกาศข่าวสัมพันธ์ว่า

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ ท่านผู้ปกครองช่วยดูแลให้นักเรียนแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน มิเช่นนั้นทางฝ่ายปกครองจำเป็นต้องเชิญผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านในวันนั้นๆเครือข่ายผู้ปกครองฯจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยทั่วกัน

ขอบคุณข้อมูล:โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ , โรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์สิงห์เสนี